Coördinatie walstroom

De walstroomcoördinator volgt via het platform de stand van zaken op en werkt de knelpunten weg inzake walstroom.

Strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen van het VBSP m.b.t walstroom zijn:

 • de coördinatie van initiatieven van binnenschippers en waterwegbeheerders / havenbedrijven om te beantwoorden aan de strikte noden en decretale verplichtingen;

 • het zoeken naar oplossingen die de meerwaarde van walstroom ten volle benutten;

 • de gezamenlijke / gecoördineerde visie over infrastructuur (ontwerp, beheer en onderhoud);

 • het uniformiseren van het aanbiedings- en het betalingssysteem;

 • de coördinatie bij de opmaak van een samengestelde overzichtskaart van walstroominstallaties;

 • de coördinatie van acties richting het federale beleid (b.v. overleg met de federale overheid inzake fiscaliteit).


Uitdagingen

Om walstroom nog beter te verankeren in heel Vlaanderen dienen er nog belangrijke inspanningen geleverd te worden m.b.t:

 1. de uniformering van aanbiedings- en betalingssysteem voor walstroom

  Momenteel zijn er verschillende betalingssystemen. Het VBSP werkt aan de implementatie van een uniform aanbiedings- en betalingssysteem voor heel Vlaanderen. Het TEN-T project 'walstroom in Vlaanderen' rond de uniformering is in uitvoering. Het departement MOW (afdeling Haven- en waterbeleid) coördineert dit project. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) heeft een beheersysteem voor walstroom laten ontwikkelen en installeren. Een gelijkaardig beheersysteem dient uitgewerkt te worden in Evergem (door Waterwegen en Zeekanaal NV) en in Wijnegem (door nv De Scheepvaart).

  Met het oog op uniformiteit is er nood aan een centraal overkoepelend gebruikersbeheersysteem. Het centraal beheersysteem moet raadpleegbaar zijn vanop de walstroomwebsite. Afstemming tussen de centrale web-services en de lokale beheerssystemen is noodzakelijk.

 2. de financiële ondersteuning van walstroom

  Om de walstroominfrastructuur verder uit te uitbreiden moeten de tarieven voor walstroom aantrekkelijk worden.

  De mogelijke financiële instrumenten binnen het kader van de Energiebelastingrichtlijn moeten worden aangegrepen.

 3. communicatie met de schippers

  Om een draagvlak voor een betalingssysteem te creëren is het onontbeerlijk dat de verschillende stakeholders voldoende geïnformeerd en geraadpleegd worden. Het doel is uiteindelijk dat walstroom optimaal gebruikt wordt, een uniform betalingssysteem draagt daar aan bij. Het VBSP moet dat proces opnemen.

  Het succes van walstroom staat of valt met de acceptatie door de schippers. Vanuit de belangenorganisaties van schippers worden knelpunten in het gebruik van walstroom kenbaar gemaakt.

  Het VBSP gaat voor een open en transparante communicatie met de schippers. Communicatie van de lopende initiatieven m.b.t financiële ondersteuning en belastingvermindering voor walstroom kan de acceptatie door de schippers stimuleren.