Wetgevend kader

Vlaamse wetgeving :

  • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 17 februari 2012
    (VLAREMA)

Nationale wetgeving :

  • Wet van 20 januari 2011 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009
    (B.S. 3 maart 2011)

  • Meer informatie over nationale wetgeving is terug te vinden via volgende link : www.cdni.be

Internationale wetgeving :

  • Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en Binnenvaart (CDNI-Verdrag) is in 1996 in Straatsburg ondertekend en na ratificatie door alle Verdragsluitende Staten, op 1 november 2009 van kracht geworden. Omdat de verplichtingen die voortvloeien uit het CDNI-Verdrag deels tot de bevoegdheid van de gewesten en deels tot die van de federale overheid behoren, werd een samenwerkingsakkoord in het kader van het CDNI-Verdrag afgesloten en bekrachtigd op 13 mei 2011. Zo moet het Vlaamse gewest ondermeer voorzien in een voldoende dicht net van ontvangstvoorzieningen voor het scheepsafval van de binnenvaart.

    Meer informatie over het Verdrag is terug te vinden via volgende links :