Nieuws

Vaarwel betaalterminals, welkom SPE-CDNI 3.0! Het nieuwe betalingssysteem SPE-CDNI 3.0 is vanaf vandaag, 9 augustus 2023, in gebruik. De schippers kunnen vanaf nu de ECO-kaarten niet meer gebruiken. De gegevens voor de betaling van de verwijderingsbijdrage moeten nu ofwel via de nieuwe CDNI-app worden ingevoerd, ofwel met behulp van een geprinte ECO-ID. In plaats van de terminals voor de ECO-kaarten moeten de exploitanten van de bunkerbedrijven de gegevens nu in de app invoeren. De app is modulair opgebouwd, zodat het mogelijk is om later nog andere modules aan de app toe te voegen. Dit is een enorme troef en biedt talrijke mogelijkheden om de administratieve last voor de ondernemingen te verlichten.
 
De CDNI-app kan met verschillende apparaten worden gebruikt. De app kan worden gedownload van de App store en Play store. Voor het uitvoeren van met name de administratieve taken is er een webapplicatie voor PC en laptops die toegankelijk is via de link: new.spe-cdni.org.

Meer lezen: naar het artikel


................................................................................................................................................................................................................

Vervanging van het elektronische betalingssysteem van het CDNI (SPE-CDNI), een nieuwe stap in de richting van een verdere digitalisering van de binnenvaart

Straatsburg, 17.05.2023 - Op 1 augustus zal het elektronische betalingssysteem van het CDNI (SPECDNI) overschakelen op een volledig gedigitaliseerd systeem, het SPE-CDNI 3.0. Schippers kunnen voortaan hun smartphone gebruiken om bijdragen voor de verwijdering van olie- en vethoudend 
scheepsbedrijfsafval te betalen in plaats van de ECO-kaart. meer info 

................................................................................................................................................................................................................

Aanbesteding voor de vernieuwing van het SPE-CDNI Publicatie van de oproep tot bekendmaking van belangstelling (1e fase). 23 juni 2022

Het secretariaat stelt de leden van de CDNI-organen in kennis van de publicatie, op 1 juli 2022, van de oproep tot bekendmaking van belangstelling in het kader van de aanbestedingsprocedure voor de vernieuwing van het SPE-CDNI.

De oproep staat op de website van de CCR onder de volgende link: https://www.ccr-zkr.org/14060000-nl.html.

De oproep tot bekendmaking van belangstelling (in het Engels) bestaat uit de volgende documenten:

 • « Request for proposals »
 • Ontwerpbestek ter informatie (onder voorbehoud van verdere wijzigingen: de definitieve versie zal worden bekendgemaakt in de uitnodiging tot inschrijving - 2e fase)

De Verdragsluitende Partijen worden uitgenodigd, indien zij dit wenselijk achten, deze oproep tot bekendmaking van belangstelling te verspreiden via de nationale kanalen voor de bekendmaking van overheidsopdrachten.

................................................................................................................................................................................................................

Gebruik van de losverklaring van het CDNI in elektronisch formaat vanaf 1 juni 2022

Er mag sinds 1 juni 2022 gebruik worden gemaakt van de losverklaring van het CDNI in elektronisch formaat, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • de gegevensbescherming en -beveiliging;
 • een tegen vervalsing beschermde handtekening;
 • de controleerbaarheid van de losverklaring bij de betrokken partijen.

De voorwaarden zijn opgenomen in het nieuwe artikel 6.03 van het CDNI.

Meer lezen: naar het artikel

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Betere scheiding van huishoudelijk afval aan boord: nieuwe internationale regels vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt in het CDNI rekening gehouden met nieuwe afvalcategorieën. Voor de schippers betekent dit in de praktijk dat huisvuil gescheiden aan boord moet worden verzameld en gescheiden naar de categorieën:

 • papier,
 • glas,
 • harde (plastic) kunststoffen,
 • verpakkingsafval (plastic, metaal en drankkartons),
 • restafval en overig afval

moet worden afgegeven.

Meer lezen: naar het artikel

................................................................................................................................................................................................................................................................  

Ontvangstinstallaties voor scheepsafval

Mits betaling van de CDNI verwijderingsbijdrage (8,5 EUR /1000 liter accijnsvrije gasolie) kan u in de recyclageparken van de waterweg- en havenbeheerders terecht voor de gratis afgifte van het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval (deel A). Bij afgifte van het olie- en vethoudend afval dient u uw ECO-kaart en olie-afgifteboekje voor te leggen.

Voor de afgifte van het overig scheepsbedrijfsafval (deel C) kan u ook terecht op de recyclageparken en deels op de sorteerstraten, verspreid langs de Vlaamse waterwegen. Deze afgifte is gratis, met uitzondering van een beperkt aantal afvalfracties waarvoor een tarief voor afgifte werd ingevoerd. Check het tarief via de kaart van ontvangstinstallaties. Bij afgifte van het overig scheepsbedrijfsafval dient u uw ECO-kaart voor te leggen.


 

Het nieuwe afvalbeheersplan binnenvaart 2021-2025
Graag uw feedback tegen 15/01/2021


Het bestaande plan voor de binnenvaart loopt af op 31.12.2020. De haven- en waterwegbeheerders hebben de verplichting om een nieuw plan op te stellen en dat aan de OVAM te bezorgen. Dit plan heeft betrekking op alle soorten scheepsafval afkomstig van de schepen die gebruik maken van de vaarwegen. Het plan beschrijft de wijze waarop de CDNI bepalingen voor het scheepsafval in Vlaanderen worden toegepast.
U heeft als betrokken partij en havengebruiker de mogelijkheid om dit plan te raadplegen en uw feedback hierover aan de OVAM te bezorgen. U kan dit doen tot 15/01/2021 en via scheepsafval@ovam.be.


 

Inzamelen en transporteren van afval van de binnenvaart tijdens de coronacrisis

OVAM heeft begrip voor de bezorgdheid van de sector. Het is van belang dat het inzamelen en transporteren van afval kan worden verder gezet op een veilige manier, zowel voor de bevolking in het algemeen als voor de betrokken werknemers in de sector in het bijzonder.
Daarom kan de OVAM, na overleg met de afdeling Handhaving, akkoord gaan met het voorstel om persoonlijke contacten in het kader van afvaltransporten te minimaliseren, onder meer door tijdelijk geen handtekening van ontvangers te vragen op identificatieformulieren voor afvalstoffen of andere afgiftebewijzen. Dit zolang de voorzorgsmaatregelen gelden die de Federale overheid heeft opgelegd. Voor meer info in verband met afval en de coronacrisis, zie ook https://www.ovam.be/corona

Het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft deze boodschap afgestemd met de Vlaamse en Waalse haven- en waterwegbeheerders. Hieronder het overzicht:

 • Het havenbedrijf Antwerpen is voor de afvalinzameling binnenvaart genoodzaakt om over te gaan tot een minimale dienstverlening om de continuïteit van deze dienstverlening te blijven garanderen. Meer info op: https://www.portofantwerp.com/nl/my-poa/services/afvalpark-voor-binnenvaart
 • De dienstverlening van De Vlaamse Waterweg blijft tot nader order ongewijzigd. Zo blijven de vaste ontvangstinrichtingen in Evergem en Ham open en wordt de inzameling via de bilgeboot in de Gentse regio ook gegarandeerd.
 • De dienstverlening voor de afvalinzameling in Wallonië blijft ook ongewijzigd.

Om persoonlijke contacten in het kader van afvaltransporten te minimaliseren wordt, in afstemming met de leden van het CDNI verdrag, beslist om tijdelijk geen handtekening van ontvangers te vragen op identificatieformulieren. Het afgiftebewijs kan digitaal zijn en kan aan het olie-afgifteboekje aangehecht of erin bijgevoegd worden.


 

Inzameling olie- en vethoudend afval van de binnenvaart

Vanaf 19 juli 2018 wijzigt de manier van inzameling van olie- en vethoudend afval afkomstig van de beroepsvaart binnen het territorium van het Havenbedrijf Gent en De Vlaamse Waterweg nv. Deze inzameling kadert in de verplichting die het Verdrag inzake de inzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart van 9 september 1996 aan de lidstaten oplegt om een voldoende dicht net van ontvangstinrichtingen uit te bouwen. Lees meer


 

CDNI ontwikkelingen vanaf 1 januari 2018 voor schippers en ladingontvangers / overslaginstallaties / ontvangstinrichtingen

 1. Nieuwe losstandaarden

  Op1 januari 2018 worden er nieuwe losstandaarden van kracht. U vindt deze nieuwe standaarden (N/F/E/D) op cdni-iwt.org/nl/dechargement/.

  Maak het u echter makkelijk en gebruik de elektronische tool 'WaSTo'. Deze tool:

  • bevat alle voorschriften die vanaf 1 januari 2018 gelden;
  • maakt het mogelijk afzonderlijke stoffen te zoeken;
  • toont de wijzigingen waardoor u gemakkelijker relevante wijzigingen opspoort;
  • legt uit wat de redenen voor de wijzigingen zijn;
  • wijst op de risico's voor de gezondheid en het milieu die samenhangen met de ladingrestanten;
  • maakt het mogelijk uw eigen stoflijst met bijbehorende losstandaard samen te stellen.

  Als u vragen of verbetervoorstellen hebt, kunt u het secretariaat van het CDNI contacteren en zo bijdragen aan een betere tool voor de sector.

 2. Integratie van verenigbare transporten in het CDNI

  Naast de bestaande voorschriften voor eenheidstransporten zijn nieuwe voorschriften voor verenigbare transporten ingevoerd. De nieuwe regeling is op 1 juli 2017 in werking getreden. De wijziging vereist ook nieuwe versies van de losverklaringen, die tegelijkertijd in werking zijn getreden. De oude versies mogen nog tot en met 30 juni 2018 verder worden gebruikt.

 3. Losverklaring zes maanden bewaren

  Schippers zijn reeds langer verplicht om gedurende 6 maanden de losverklaring aan boord bij te houden.

  Ook de ladingontvanger moet vanaf nu een kopie hiervan gedurende ten minste zes maanden na afgifte bewaren. Als de ladingontvanger voor het lossen een overslaginstallatie gebruikt, moet ook daar een kopie bewaard worden.

  De verplichting geldt ook voor ontvangstinrichtingen die waswaters, afkomstig van de reiniging van het schip, innemen. De losverklaring wordt dan ook door hen ondertekend.

 4. Klachten en vragen

  U kunt met opmerkingen, klachten en vragen over de naleving van deel B van het CDNI (afval van de lading) terecht bij het nationaal meldpunt van de haven van Antwerpen.

  België en Nederland hebben een meld- en informatiepunt voor deel B van het Verdrag opgericht.
  Wie problemen ondervindt met het reiniging van de ruimen of met de losverklaring, meld deze dan ook direct bij:

 5. Verbod uitstoot gasvormige restanten van vloeibare lading (dampen)

  Tijdens het ontgassen van zowel de ladingstanks als de laad- en losleidingen komen gassen vrij die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Om deze schade te beperken, heeft de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI op 26 juni 2017 bepaald dat de betrokken partijen schadelijke dampen naar behoren moeten verwijderen of laten verwijderen. De principes liggen in lijn met wat voorzien is voor vloeibare ladingrestanten of voor het wassen van de ladingtanks.

  Het ontgassingsverbod wordt gefaseerd ingevoerd, zodat er voldoende tijd is om de vereiste infrastructuur aan te leggen en passende logistieke oplossingen, zoals eenheidstransporten of verenigbare transporten te ontwikkelen. Het verbod op de meest schadelijke stoffen gaat in zes maanden na de ratificatie. Twee jaar na de ratificatie wordt een verbod op een tweede lijst stoffen van kracht. De derde verbodsfase treedt na drie of vier jaar in werking, afhankelijk van een tussentijdse evaluatie van de uitvoeringsregeling.

  U vindt de integrale tekst hiervan op cdni-iwt.org/nl/presentatie-van-het-cdni/regelgeving/. De gewijzigde bepalingen treden in werking nadat alle verdragspartijen ze hebben bekrachtigd.


 

CDNI Persbericht; Zomerzitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen, Straatsburg, 26.06.2017

Op 26 juni 2017 heeft in Straatsburg de zomerzitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) plaatsgevonden. Informatie over de besluiten.


 

Publicatie van de losstandaarden 2018 met verklarend elementen

Het secretariaat preciseert dat de nieuwe losstandaarden van het CDNI, die op 1 januari 2018 van kracht zullen worden, voortaan beschikbaar zijn op de website van het CDNI. De invoering van de goederenlijst 2018 wordt vergezeld van een bijlage met verklarende elementen. Momenteel wordt een elektronisch hulpmiddel voor het gebruik van de losstandaarden ontwikkeld. Dit hulpmiddel zal naar verwachting in de loop van 2017 op internet worden geplaatst.
Online rubriek


 

Nieuw Vlaams afvalbeheersplan voor de binnenvaart 2016-2020

Het nieuwe Vlaamse afvalbeheersplan voor de binnenvaart is goedgekeurd op 11/01/2017 door Vlaams minister Joke Schauvliege en geldt voor de periode 2016-2020. Dit plan beschrijft de wijze waarop de inzameling van het scheepsafval van de binnenvaart, in Vlaanderen, wordt georganiseerd. Het plan is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het CDNI en de Vlaamse milieuwetgeving. Dit nieuwe plan is vooral een verderzetting vd bepalingen vh oude plan waarbij de havens van Gent en Antwerpen en de waterwegbeheerders 'Waterwegen en Zeekanaal' en 'De Scheepvaart' een belangrijke rol spelen bij de organisatie van de inzameling. Het nieuwe plan werd vereenvoudigd door waar nodig tekst en bijlagen te schrappen en te verwijzen naar het bestaande CDNI alsook naar de gekende websites voor de binnenvaart zoals www. binnenvaartservices.be. Op deze site vindt u ook alle inzamellocaties terug voor het scheepsafval van de binnenvaart. De focus ligt daarbij op de oliehoudende afvalstoffen (Deel A), het huisvuil, recycleerbare fracties en KGA (Deel C).

Vlaams Afvalbeheersplan voor binnenvaart 2016-2020


 

PERSMEDEDELING :
Decemberzitting 2016 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI


 

CDNI Persbericht; Straatsburg, 05.07.2016

Op 28 juni 2016 heeft in Straatsburg de zomerzitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) plaatsgevonden. Informatie over de besluiten.


 

Haven van Antwerpen wil ontgassingsinfrastructuur verbeteren

Om het ontgassingsaanbod in Antwerpen te verbeteren, lanceert het Havenbedrijf een projectoproep waarmee het ondernemingen wil aanzetten om een innovatieslag teweeg te brengen in de ontgassingsinfrastructuur. Met een budget van 600.000 euro zal het Havenbedrijf enkele projecten steunen die het gecontroleerd ontgassen van binnenschepen goedkoper en efficiënter zullen maken.

Lees meer.


 

Besluiten CVP 2015

Recent heeft de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) inzake het CDNI verdrag, een aantal besluiten goedgekeurd.

Bekijk besluitenbundel CVP 2015.


 

ENQUETE - Behandeling van het afval van de lading: Uw mening telt!

Geachte mevrouw, geachte heer,Het CDNI is sinds 1 november 2009 in zes landen van kracht. Dit internationale verdrag garandeert het beheer en de verwijdering van het afval van de binnenvaart op talrijke waterwegen. Een specifiek deel van dit verdrag (Deel B) regelt de behandeling van het afval van de lading.

Maar wat zijn uw eigen ervaringen met de behandeling van het afval van de lading? Ondervindt u problemen in uw dagelijkse praktijk? Wordt u voldoende geïnformeerd over de procedures en de middelen die tot uw beschikking staan?

Wij verzoeken u de volgende enquête in te vullen om uw ervaringen te delen en ons in staat te stellen oplossingen te vinden voor de eventuele problemen die u tegenkomt.

Deze enquête is volledig anoniem en neemt slechts 10 minuten van uw tijd in beslag.

Naar de online-enquête.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

De internationale Werkgroep CDNI/G


 

Uitnodiging workshop CDNI -Deel B :
Problematiek Losstandaarden en afgifte-/innamevoorschriften waswaters

Naar aanleiding van het aflopen van de overgangsmaatregelen uit het CDNI met betrekking tot de reiniging van binnenschepen en het correct inzamelen en behandelen van waswaters sinds 1 november 2014 zal in deze workshop die doorgaat op maandag 29 juni 2015 meer duiding en toelichting gegeven worden. Zowel sprekers van de industrie als de overheid komen aan bod.

Bekijk de uitnodiging


 

Evaluatie van de afvalinzameling van olie- en vethoudend scheepafval

Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart is in 1996 in Straatsburg ondertekend en na ratificatie door alle Verdragstaten op 1 november 2009 van kracht geworden. Dit Verdrag legt de principes inzake inzameling en financiering van scheepsafval vast. Het algemene uitgangspunt van het Verdrag is dat de vervuiler de kosten draagt die verbonden zijn aan het inzamelen, het bewerken of verwerken van afval. Dit verdrag over een milieuverantwoorde inzameling van afvalstoffen afkomstig van de binnenvaart onderscheidt drie soorten afval :

 • Deel A: Olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval.
 • Deel B: Afval van lading: de ontvanger of de afzender van de lading is in principe verantwoordelijk voor het schoonmaken van de scheepsruimen of scheepstanks en gangboorden na lossing.
 • Deel C: Overig scheepsbedrijfsafval, zoals huishoudelijk afval, klein gevaarlijk afval en sanitair water.

Om te voldoen aan de verplichting van het Verdrag om een voldoende dicht netwerk uit te bouwen voor de inzameling van olie- en vethoudend scheepafval (deel A), werden opdrachten gelanceerd voor de inzameling van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval voor de binnenvaart binnen de Haven van Gent, de Haven van Antwerpen en het ambtsgebied van nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV.

Met het oog op het optimaliseren van de afvalinzameling van deel A werd een evaluatierapport opgemaakt. Dit evaluatierapport geeft een overzicht van alle inzamelingen vanaf 01/06/2014 tot het einde van het jaar.


 

Afvalparken haven Antwerpen niet langer op zaterdag geopend

Het Havenbedrijf biedt sinds 2013 een dienstverlening aan waarbij binnenschippers ook op zaterdagvoormiddag hun scheepsafval kunnen afgeven op de afvalparken op Rechteroever. Omdat weinig binnenschippers gebruik maken van deze weekendfaciliteit zullen de afvalparken vanaf mei 2015 uitsluitend op weekdagen geopend zijn. Ter compensatie en op vraag van de binnenvaartorganisaties start het Havenbedrijf vanaf 4 mei op de Royerssluis een proefproject waarbij binnenschippers 24/7 een beperkte hoeveelheid huishoudelijk scheepsafval kunnen afgeven. Het proefproject loopt 6 maanden en kan na een succesvolle evaluatie verlengd worden rekening houdend met de renovatiewerken van het sluiscomplex.

In deze folder - pdf.gif 182 kB - vindt u alle informatie rond afvalinzameling in de haven van Antwerpen en de openingsuren van de afvalparken.


 

Op maandag 29 juni 2015 organiseren het departement MOW en OVAM een workshop inzake Deel B van het CDNI.

Locatie: Het GHA is onze gastheer (Entrepotkaai 1). De workshop gaat door in de voormiddag (einde voorzien 12u30).

Motivatie: Naar aanleiding van het aflopen van de overgangsmaatregelen uit het CDNI met betrekking tot de reiniging van binnenschepen en het correct inzamelen en behandelen van waswaters zijn heel wat onduidelijkheden en vragen opgedoken.

Doel: Via deze workshop willen we meer duidelijkheid geven over het aflopen van de overgangsmaatregelen inzake het afval van de lading en nagaan wat de oplossingen kunnen zijn. Een actieve participatie van alle deelnemers wordt aangemoedigd. Zowel sprekers van de verschillende bedrijfssectoren als de overheid komen aan bod.

Gezocht: Voor de verdere inhoudelijke uitwerking willen wij graag nog samenwerken met enkele vertegenwoordigers vanuit de sector (binnenvaart, verladers en losbedrijven, inzamelaars scheepsafvalstoffen, haven- en waterwegbeheerders, bevoegde overheidsdiensten...).


 

Samenwerking binnenvaartsector en betrokken Vlaamse overheden

Op 10/2/2015 bespreken de verschillende vertegenwoordigers de inzameling van het scheepsafval in Vlaanderen. Het overleg heeft tot doel om de informatie-uitwisseling te verbeteren en de afvalinzameling verder te optimaliseren. In het najaar komt er een vervolg. De locatie is telkens de vergaderzaal van het ITB.


 

Afvalophaling in de Watersnelweg campagne

Uit een rapport van Watersnelweg (campagne ter promotie van de binnenvaart) blijkt dat hun post ivm afvalophaling zowaar de 2de populairste was eind vorig jaar! Kijk, daar worden wij vrolijk van. Bedankt aan Watersnelweg en bedankt aan alle bezoekers uiteraard!

Bekijk het rapport - pdf.gif 114kb


 

Uitbreiding van het Walstroomplatform

Tijdens de Overlegraad Havens-Vlaams Gewest d.d. 18/04/2013 werd afgesproken om het walstroomplatform uit te breiden met een luik inzake afval en drinkwater. In navolging van de doelstelling voor walstroom zal er op gelijkaardige wijze ook voor afval en drinkwater binnen Vlaanderen een gezamenlijke visie worden uitgewerkt. De coördinatie van het platform wordt opgenomen door de afdeling Haven- en Waterbeleid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken en voor het luik afval zullen onze collega's van de OVAM worden betrokken.

OVAM studie 'onderzoek naar een meer optimale inzameling van het scheepsafval van de binnenvaart in Vlaanderen'

Recent heeft de OVAM de studie 'onderzoek naar een meer optimale inzameling van het scheepsafval van de binnenvaart in Vlaanderen' afgerond. Deze studie formuleert aanbevelingen inzake de optimale dichtheid van het netwerk van ontvangstinrichtingen in Vlaanderen, de kostenefficiënte en milieuperformante inzameling, de mogelijke wijzen van samenwerking tussen de haven- en waterwegbeheerders en eventuele wijzigingen aan het wetgevende kader. De studie is raadpleegbaar via de OVAM website.