Calendrier de collecte des déchets

Collecte communale de déchets contenant des huiles et graisses provenant de la navigation intérieure

Vanaf 19 juli 2018 wijzigt de manier van inzameling van olie- en vethoudend afval afkomstig van de beroepsvaart binnen het territorium van het Havenbedrijf Gent en De Vlaamse Waterweg nv. Deze inzameling kadert in de verplichting die het Verdrag inzake de inzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart van 9 september 1996 aan de lidstaten oplegt om een voldoende dicht net van ontvangstinrichtingen uit te bouwen.

Gelet op het huidige succes van de bilgeboot in de Gentse regio, wordt de inzameling via bilgeboot behouden. De inzameling per bilgeboot is verzekerd tussen 9u00 tot 17u00 van maandag tot en met vrijdag. Er is geen inzameling voorzien op de wettelijke Belgische feestdagen.

Een vraag tot inzameling kan tussen 8u00 en 18u00 via telefoon: +31 (0) 113-672210, e-mail: info@martenscleaning.nl of VHF-kanaal 10 aangevraagd worden bij de opdrachtnemer, nl. Martens Cleaning.Een aanvraag die binnenkomt voor 10u00 's morgens wordt in de mate van het mogelijke dezelfde dag behandeld, latere aanvragen worden in de mate van het mogelijke ten laatste de eerstvolgende werkdag vóór 14:00u behandeld.

Door de vaak kleine hoeveelheid olie- en vethoudend afval die in het verleden aan de vacuümwagen werden afgegeven, drong een herziening van de periodieke inzameling per vacuümwagen zich op.In samenspraak met het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen is de inzet van de vacuümwagen slechts mogelijk indien een binnenschip de havens van Antwerpen en Gent niet aanloopt en bij een minimale afgifte van 0,5m³ vloeibaar oliehoudend afval (bilgewater + afvalolie). Om de vacuümwagen zo efficiënt mogelijk in te zetten, werd het territorium verdeeld in 3 regio's, nl.: Bovenschelde, Zeeschelde-Zeekanaal en Albertkanaal. Zie de kaart op www.vlaamsewaterweg.be/over-ons voor de indeling van deze regio's.

De opdrachtnemer garandeert in elke regio de inzameling volgens onderstaande frequentie:

Regio Inzamelperiode
Bovenschelde 1ste maand van het kwartaal
Zeeschelde - Zeekanaal 2de maand van het kwartaal
Albertkanaal 3de maand van het kwartaal

Een vraag tot inzameling via vacuümwagen, binnen de voorziene periode, kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier.

Na goedkeuring door De Vlaamse Waterweg, zal de opdrachtnemer (Martens Cleaning), binnen de 2 werkdagen volgend op de dag van de aanvraag contact opnemen met het binnenschip om de modaliteiten tot inzameling overeen te komen en de opdracht tot inzameling van de aangemelde afvalstoffen uit te voeren.